Akredytacje

REGULAMIN DOTYCZĄCY AKREDYTACJI PRASOWYCH
NA SEZON 2019/20:

Biuro Prasowe Stali Rzeszów uprzejmie informuje, iż aby uzyskać akredytację na mecze Stali Rzeszów w sezonie 2019/2020 należy wypełnić formularz akredytacyjny i przesłać go na adres: akredytacje@stalrzeszow.pl na maksymalnie 48h przed danym spotkaniem. Akredytacje po tym terminie nie będą przyznawane. Akredytacje Na sezon lub Na rundę przyznawane będą w ciągu 48h przed pierwszym meczem w danym sezonie/rundzie. Obowiązuje również limit miejsc związany
z pojemnością trybuny prasowej na stadionie przy ul. Hetmańskiej 69. W kwestii odbioru akredytacji,
a także w przypadku jakichkolwiek innych pytań prosimy o kontakt pod adresem mailowym akredytacje@stalrzeszow.pl.

Regulamin akredytacji Biura Prasowego Stali Rzeszów na sezon 2019/2020

Niniejszy regulamin zwany dalej „Regulaminem” określa zasady pracy mediów na stadionie
STALI RZESZÓW w ramach meczów II ligi w sezonie 2019/2020.

Akredytacje

1. Akredytacje na mecze STALI RZESZÓW (dalej jako „Klub”) w ramach rozgrywek II ligi przyznawane są na podstawie wniosków akredytacyjnych (formularzy) dostępnych na oficjalnej stronie Klubu (link do pobrania formularza).

2. Akredytacje przyznawane są przez Klub. O terminie składania wniosków, o których mowa w punkcie 1 powyżej decyduje Klub. Wnioski o akredytację należy składać na maksymalnie 48h przed danym spotkaniem. Wnioski akredytacyjne złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Akredytacje na sezon lub na rundę przyznawane będą w ciągu 48h przed pierwszym meczem w sezonie/rundzie. Obowiązuje również limit miejsc związany z pojemnością Trybuny Prasowej na stadionie przy ul. Hetmańskiej 69.

3. Formularz akredytacyjny (wniosek) musi zawierać dane kontaktowe redaktora naczelnego (imię, nazwisko, funkcja i telefon kontaktowy), które mają na celu ułatwić weryfikację wnioskodawców. Złożone formularze winny spełniać wymogi ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.

4. Ważne: złożenie wniosku akredytacyjnego nie jest równoznaczne z przyznaniem akredytacji.
O przyznaniu akredytacji decyduje Klub. Decyzja w sprawie wniosku podejmowana jest na podstawie oceny aktywności dziennikarzy, w tym: obecności na meczach, konferencjach prasowych, spotkaniach, itp.

5. Redakcje mogą wnioskować o maksymalnie trzy akredytacje stałe (tylko w uzasadnionych przypadkach).

6. Klub ma prawo do nieprzyznania akredytacji prasowej lub przyznania mniejszej liczby akredytacji niż wnioskowano bez podania powodu.

7. Osoba posiadająca akredytację na mecz zobowiązana jest przestrzegać poleceń organizatorów oraz służb porządkowych. Zabronione jest przebywanie w strefach nieprzeznaczonych dla mediów. Strefy są wskazane na awersie akredytacji. Osobom łamiącym zasady pracy mediów na meczach lub wydarzeniach Klubu odbierana będzie akredytacja czasowo lub na stałe, o czym zdecyduje Klub. Może to nastąpić w przypadku, gdy:

- naruszone zostaną przez daną osobę postanowienia Regulaminu;

- osoba dopuści się nieuprawnionego nagrywania i transmitowania meczów lub wydarzeń. W takim wypadku Klub może również dochodzić swoich praw na drodze prawnej oraz zablokować wydanie akredytacji na czas nieokreślony;

- osoba posługuje się akredytacją innej osoby lub przekazywana jest własna akredytacja innym osobom. Będące w posiadaniu nieupoważnionych osób akredytacje uważa się za nieważne i podleg ające prawu konfiskaty ze strony Klubu lub podmiotów z Klubem współpracujących. Redakcji, która przekazała akredytację osobie nieupoważnionej, cofany jest wstęp na mecze do odwołania.

8. Do stref przeznaczonych dla mediów zalicza się obszary, w których media mogą wykonywać swoją pracę podczas meczów II ligi i Pucharu Polski lub innych wydarzeń organizowanych przez Klub na stadionie przy ul. Hetmańskiej 69. Obszary te oznaczone są także stosownymi kolorami na grafice na odwrocie akredytacji. Do ww. obszarów zalicza się również salę konferencyjną oraz mixed zone, do których wstęp mają wszystkie akredytowane media. Trybuna Prasowa (dolne piętro budynku znajdującego się na trybuniezachodniej) przeznaczona dla przedstawicieli akredytowanych mediów, posiada 18 miejsc, które stanowią górny limit dla wydanych akredytacji danego typu.

9. Poza przejściem (zmianą) w przerwie meczu z jednej pozycji FOTO/TV do drugiej (znajdujących się za bramkami wzdłuż krótszej linii brzegu boiska za bandami reklamowymi) zabronione jest przebywanie wzdłuż dłuższej linii brzegu boiska po obu stronach, za wyjątkiem oficjalnych mediów klubowych, chłopców do podawania piłek, obsługi medycznej, ekipy technicznej i piłkarzy wraz ze sztabami, służby porządkowej lub służby informacyjnej Klubu odpowiedzialnych za dany obszar. Jedyny wyjątek przysługuje FOTO (fotoreporterom) przed rozpoczęciem spotkania, chyba, że Klub postanowi inaczej.

10. Prasa poza Strefą Wywiadów (mixed zone) ma dostęp również do Trybuny Prasowej i Sali Konferencyjnej.

11. FOTO/TV ma dostęp do strefy zabramkowej, Strefy Wywiadów, Trybuny Prasowej oraz do Sali Konferencyjnej.

12. Pracownicy Klubu (Pion Organizacyjny), Przedstawiciel PZPN, Lekarz, Steward i Porządkowy mają pełen dostęp za wyjątkiem strefy sportowej, w tym szatni, chyba że zgodę na to wyrazi Klub.

13. Podczas meczu dostęp do strefy brzegu boiska znajduje się pod kontrolą Klubu, działającego
w porozumieniu z Delegatem PZPN, na zasadach ustalonych przez organizatora rozgrywek.

14. Wszystkie osoby, za wyjątkiem sędziów, zawodników, sztabu i pracowników Klubu oraz Delegata
i Obserwatora PZPN muszą nosić  odpowiednie znaczniki - kamizelki identyfikacyjne. Bez znaczników mogą wyłącznie poruszać się:  oficjele - między innymi wręczający nagrody, reporterzy TV pracujący na wizji - jednak z innym oznakowaniem (identyfikatorem w widocznym miejscu) oraz przedstawiciele Klubu wykonujący czynności służbowe. Inne osoby nie są upoważnione do przebywania w strefie brzegu boiska.

15. W szczególnych okolicznościach media mogą otrzymać upoważnienie na pokazywanie pola gry, o ile otrzymają uprzednio zgodę od Klubu, jako media TV posiadające prawa.


Dodatkowe strefy FOTO/TV podczas meczów domowych Stali Rzeszów

16. Zespoły wychodzą na płytę boiska w ustalonym czasie przed rozpoczęciem meczu.

17. Sędziowie oraz zespoły ustawiają się w linii przodem do trybuny wschodniej, chyba że w drodze wyjątku np. przy realizacji transmisji meczu, Klub postanowi, że ww. osoby ustawiają się przodem do trybuny zachodniej.

18. Ustawienie ekip TV posiadających prawa do transmisji i fotoreporterów przed meczem.

19. Pracownicy TV posiadający prawa do transmisji (prezentacja zespołów i losowanie).

20. Strefa pracy fotoreporterów i ekip TV posiadających prawa do transmisji podczas meczu - standard.

21. Klub ma prawo rozszerzyć strefę pracy fotoreporterów i ekip TV przy odpowiedniej infrastrukturze (fotoreporterzy i pracownicy TV nie mogą zasłaniać widowni zawodów i/lub materiałów reklamowych).

WAŻNE: fotoreporterzy oraz przedstawiciele TV nie mogą w żadnym wypadku i w żadnym momencie wkraczać na boisko zarówno przed, w trakcie jak i po meczu. Prawo to przysługuje wyłącznie TV Stal Rzeszów, chyba, że Klub postanowi inaczej.

Strefa Sportowa

22. Strefa Sportowa obejmuje: wejście na murawę, tunel, korytarze wiodące do szatni oraz hall główny poza wyznaczoną Strefą Wywiadów (Mixed Zone). Strefa ta jest zarezerwowana dla zawodników i sztabów oraz mediów klubowych (TV Stal Rzeszów) i osób, które mają prawo do wstępu do tej strefy na podstawie niniejszego Regulaminu.

23. Zabrania się przebywania w Strefie Sportowej osób mogących zakłócić filmowanie przez TV Stal Rzeszów wejścia zawodników na murawę.

Szatnie

24. Prawo wejścia do szatni mają wyłącznie sztaby wraz z zawodnikami, a także ewentualnie TV Stal Rzeszów lub telewizja klubowa drużyny gości - wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej zgody trenera danej drużyny i Klubu.

25. Strefa Wywiadów (Mixed Zone) to miejsce w hallu głównym Klubu przeznaczone do błyskawicznych wywiadów. Znajduje się ono przed ściankami sponsorskimi (jeżeli takowe występują, wywiady nie mogą być przeprowadzane na innym tle). Stanowisko ,,Flash Interview” znajdować się może w strefie wejścia na murawę, pomiędzy linią boczną a wejściem do tunelu prowadzącego do szatni lub pomiędzy tunelem i korytarzem do budynku klubowym przy ul. Hetmańskiej po lewej stronie
od wejścia.

 

Strefa dla mediów

26. Klub oddaje do dyspozycji mediów (Prasa + Internet + FOTO + TV) przy okazji każdego meczu domowego II ligi oraz innych wydarzeń (np. meczów Pucharu Polski):

-  dolne piętro budynku znajdującego się na trybunie zachodniej  – dalej jako „Trybuna Prasowa”;

- Salę Konferencyjną, usytuowaną na parterze w budynku Klubu przy ul. Hetmańskiej 69;

- Strefę Wywiadów (Mixed Zone) znajdującą się w hallu głównym budynku Klubu pod trybuną wschodnią, wyraźnie wydzieloną, po lewej stronie od wejścia do budynku.

27. Poza akredytowanymi dziennikarzami na Trybunie Prasowej mogą przebywać przedstawiciele oficjalnych mediów klubowych i pracownicy Klubu lub osoby wskazane przez Klub, które taką zgodę uzyskały.

28. W dniu meczu wstęp do Sali Konferencyjnej jest zarezerwowany wyłącznie dla osób upoważnionych na podstawie właściwych akredytacji.

29. Konferencje prasowe w trakcie rozgrywek II ligi i innych oficjalnych rozgrywek (np. Puchar Polski) odbywają się wyłącznie na tle ścianek sponsorskich.

Stanowiska dla komentatorów radiowych i TV

Klub zapewnia na każdym meczu co najmniej dwa niezależne stanowiska dla komentatorów telewizyjnych i dwa dla komentatorów radiowych. Stanowiska dla komentatorów telewizyjnych znajdują się na Trybunie Prasowej.

Konferencja prasowa po meczu i wywiady

Konferencja prasowa

30. Konferencja prasowa po meczu jest otwarta dla upoważnionych przez Klub mediów i rozpoczyna się w Sali Konferencyjnej ok. 15 minut po końcowym gwizdku. Przed jej rozpoczęciem wszystkie osoby obecne na Sali proszone są o wyciszenie telefonów i niezakłócanie w żaden sposób przebiegu konferencji.

31. Pierwsi trenerzy każdego zespołu, zobowiązani są do wzięcia udziału w konferencji prasowej.  Przewidziany może być także udział przynajmniej jednego zawodnika drużyny gospodarzy.

32. Konferencję prasową rozpoczynają wypowiedzi przedstawicieli drużyny gości, a następnie przedstawicieli Klubu - gospodarzy. Po tych wypowiedziach przeprowadzany jest wywiad z przedstawicielem drużyny gości, a następie z przedstawicielem Klubu – gospodarza lub na zmianę.

33. Wszyscy uczestnicy konferencji prasowej muszą być gotowi do odpowiedzi na pytania mediów przez co najmniej 5 minut, licząc od rozpoczęcia konferencji.

34. Jedynie oficjalne media klubowe oraz media posiadające upoważnienie Klubu i stosowną akredytację wydaną przez Klub mogą nadawać na żywo przebieg konferencji prasowej.

 

Wywiady

35. Wywiady przeprowadzane są w Sali Konferencyjnej podczas konferencji prasowej po meczu lub w Strefie Wywiadów, o której mowa powyżej.

36. Wszyscy zawodnicy z każdej z drużyn wpisani do protokołu meczowego muszą przejść przez  Strefę Wywiadów, ale nie mają obowiązku udzielania w niej wywiadów, chyba, że co innego wynika z ustaleń przed danym meczem.

37. Jedynie oficjalne media klubowe oraz media posiadające upoważnienie i ze stosowną akredytacją wydaną przez Klub mogą nadawać na żywo wywiady w opisanych do tego strefach pracy mediów.

Ścianki sponsorskie

38. Konferencja prasowa oraz wszystkie wywiady muszą być przeprowadzane wyłącznie na tle ścianek sponsorskich. Powyższy obowiązek dotyczy wszystkich wywiadów udzielanych przez zawodników lub inne osoby od momentu wyjścia pierwszego zawodnika na rozgrzewkę przedmeczową do momentu zejścia ostatniego zawodnika lub innej osoby wpisanej do protokołu meczowego z boiska po zakończeniu meczu. Obowiązek ten dotyczy wszystkich wywiadów, podczas których prowadzona jest rejestracja obrazu lub robione są zdjęcia.

Filmowanie pola gry oraz transmisje na żywo

39. Zgodę na filmowanie pola gry ma wyłącznie Klub (TV Stal Rzeszów) lub podmiot przez Klub do tego wyraźnie uprawniony. Do filmowania pola gry podczas zawodów a także strefy brzegu boiska i pozostałych stref jest upoważniona wyłącznie TV Stal Rzeszów.

40. Podczas zawodów można filmować wyłącznie wydarzenia poza polem gry (reakcje trybun, ławek rezerwowych itp.) z miejsca uzgodnionego przed rozpoczęciem meczu z Klubem. W sytuacjach wyjątkowych media audiowizualne, które zechcą filmować pole gry muszą wystąpić o jednorazowe pozwolenie do Klubu.

41. Wniosek o pozwolenie na filmowanie pola gry musi być złożony do klubu nie później niż 72h przed danym meczem. Warunkiem rozpatrzenia wniosku jest wcześniejsze uzyskanie stosownej akredytacji od Klubu. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i przyznaniu pozwolenia Klub jest odpowiedzialny za wydanie odpowiednich znaczników (kamizelek z napisem TV) na mecz dla ekipy TV, które uprawniają do filmowania pola gry. Złamanie postanowień dotyczących zakazu filmowania pola gry bez upoważnienia, a tym bardziej rejestrowania go i transmitowania na żywo, jak również komentowania bez uprzedniego uzyskania wyraźnego zezwolenia Klubu, może skutkować nałożeniem na daną osobę kary w wysokości 5.000 złotych, co nie wyklucza możliwości dochodzenia przez Klub roszczeń przewyższających tę kwotę.

42. Nie później niż 60 minut przed meczem ekipa TV wraz z zatwierdzonym pozwoleniem na filmowanie pola gry powinna odebrać odpowiednie znaczniki - kamizelki oraz akredytacje w miejscu wskazanym przez Klub.

Znaczniki – kamizelki – ogólne zasady

43. Znaczniki musi posiadać każdy kto nie posiada tzw. pełnego dostępu oraz Porządkowi i Stewardzi.

44. Jedynie dziennikarze pracujący na wizji są zwolnieni z obowiązku zakładania znacznika, ale nie zwalnia to ich z konieczności noszenia identyfikatora.

45. Klub wydaje odpowiednie znaczniki przedstawicielom mediów.

46. Przedstawiciele mediów są zobowiązani do zdania znaczników po zakończeniu meczu w miejscu wyznaczonym przez Klub. Klub - gospodarz prowadzi protokoły zdawczo - odbiorcze dotyczące znaczników. Osoba otrzymująca i zwracająca znacznik potwierdza ten fakt podpisem.

47. Osoba otrzymująca znacznik ponosi odpowiedzialność za jego zwrot (Klub może obciążyć finansowo osobę, która nie zwróci znacznika po meczu lub zwróci go uszkodzonego, a także odmówić wydania akredytacji takiej osobie w przyszłości. Kara finansowa za uszkodzenie lub brak zwrotu znacznika wynosi 100 złotych).

48. Standardowe oznaczenia i kolory znaczników wskazuje Klub.

Postanowienia końcowe

49. Tylko bezwzględne przestrzeganie niniejszego Regulaminu upoważnia do przyznania bezpłatnej   akredytacji prasowej.

50. Nieprzestrzeganie Regulaminu może skutkować wycofaniem przyznanej akredytacji prasowej.

51. Akredytacja prasowa upoważnia do korzystania z parkingu Stadionu Miejskiego przy ul. Hetmańskiej 69. Liczba miejsc parkingowych jest ograniczona. W przypadku braku miejsca na parkingu stosowne decyzje podejmuje Klub.